Krav til Horizon Europe-projekter: Syddansk Universitet har ligestillingsplanen klar

Nyheder

Krav til Horizon Europe-projekter: Syddansk Universitet har ligestillingsplanen klar

Kalenderåret viser 2022, og et nyt krav til Horizon Europe-projekter er trådt i kraft: Alle offentlige, selvstændige enheder som for eksempel kommuner og regioner, der vil indgå i Horizon Europe-projekter, skal have en ligestillingsplan for at kunne deltage. Syddansk Universitet (SDU) er en af de syddanske aktører, som allerede har deres ligestillings-plan klar. 

Kønsperspektivet skal medtages i alle faser af politikudformningen på alle EU’s politikområder. Sådan fremgår det af Europa-Kommissionens ligestillingsstrategi for 2020-2025, og ligestilling er ikke en ny agenda på den europæiske dagsorden. Allerede i 1957 blev princippet om ligeløn nedfældet i Romtraktaten – traktaten om grundlæggelsen af Det Europæiske Fællesskab (EF), som EU hed dengang. Nu bliver ligestilling også en del af EU’s store rammeprogram Horizon Europe, hvor alle offentlige aktører skal have en ligestillingsplan for at kunne deltage.

Strategisk fokus på ligestilling hjælper til innovativt arbejdsmiljø på SDU

SDU har i flere år arbejdet strategisk og systematisk med ligestilling, og fokus spænder bredt fra rekrutteringsprocesser, på unconscious bias i beslutningsprocesser til etablering af solidt kønsopdelt data på SDU. For at samle og koordinere indsatsen har SDU nedsat et Gender Equality Team, som blandt andet har været med til at udarbejde ligestillingsplanen.

”Arbejdet med ligestilling er vigtigt, fordi det giver nogle rammer og redskaber for at arbejde inkluderende og med respekt for forskelle og diversitet. Og når det lykkes, er det nogle måder, der sikrer psykologisk tryghed, udvikling og læring i enheder og i organisationen som helhed. På et universitet betyder det også, at man systematisk kan arbejde for, at forsknings-, undervisnings- og arbejdsmiljø er befordrende for en kreativ og nysgerrig tilgang til verden – og at flere perspektiver kan bringes i spil. Og det bidrager til at sikre at alle talenter har udviklingsmuligheder,” fortæller teamleder i Gender Equality teamet, Eva Sophia Myers om ligestillingsindsatsen på SDU.

Ligestillingsplan som middel til videreudvikling af organisationen

Fra 2022 vokser EU’s ligestillingsstrategi ind i Horizon Europe-projekter, idet alle offentlige, selvstændige organisationer skal have en ligestillingsplan for at kunne deltage. En ligestillingsplan rummer en handlingsplan med fokus på at bedre ligestilling, ved for eksempel at reducere bias, og med tydelige målsætninger og integreret løbende opfølgning.

”Det har været spændende, inddragende og lærerigt at udarbejde vores ligestillingsplan – for alle parter. Vi har gennem hele processen været i tæt dialog med ledere, ligestillingsudvalg, administratorer og kollegiale organer i design og implementering. Og vi har haft fantastisk inspiration udefra gennem vores EU-projekt SPEAR,” fortæller Eva Sophia Myers om SDU’s arbejde med ligestillingsplanen, som allerede har haft en effekt: 

”I arbejdet med rekruttering, særligt udarbejdelsen af stillingsopslag, har ledere, der er vant til at rekruttere, udtalt, at indsatserne og opmærksomheden på at blokere for bias hjælper med at kvalificere ansættelsesforløb og den endelige udvælgelse af kandidater. Et citat fra en erfaren institutleder som ‘Det hjælper os med at sikre de bedste kandidater’ viser os, at denne tilgang reelt understøtter universitetets primære opgaver,” afslutter hun. 

SDU’s ligestillingsplan organiserer og følger op på arbejdet med ligestilling i hele organisationen. I flere år har forskellige udvalg og aktører søsat vigtige initiativer, og med ligestillingsplanen skabes en måde at samle, synliggøre og dermed optimere og videreudvikle ligestillingsarbejdet.

Yderligere information

Læs SDU’s GEP her.

Læs vores guide til udarbejdelsen her.

Har du yderligere spørgsmål til ligestillingsplanen, er du velkommen til at tage fat i EU-konsulent, Cathrine Holm Frandsen

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

EU-projekt stiller skarpt på børn og unges trivsel i skolen

Nyheder

EU-projekt stiller skarpt på børn og unges trivsel i skolen

I projektet SHE4AHA (School Health in Europe for Active and Healthy Ageing) sætter partnere fra Danmark, Frankrig, Island, Portugal og Slovenien fokus på sundhedsfremme i skoleregi. Med udgangspunkt i at børn og unge lærer bedst, når de trives fysisk, psykisk og mentalt, skal projektet arbejde med at systematisere indsatsen for børn og unges trivsel i skolen. SHE4AHA-projektet er støttet med 2,9 mio. kr. fra Erasmus+ programmet.

Børn og unge tilbringer en stor del af deres vågne timer i skolen. Derfor har skolen selvsagt en kæmpe indflydelse – ikke kun på børn og unges læring, men også på deres sundhed. Et nyt Erasmus+ projekt med titlen SHE4AHA har netop fokus på, hvordan man kan arbejde mere systematisk med sundhedsfremme i skolen. SDEO er dansk partner i projektet sammen med den internationale NGO “Schools for Health in Europe” (SHE). Anette Schulz, manager i SHE, fortæller om projektets tilgang til sundhed:  

”Når vi taler om sundhed, taler vi ikke kun om fysisk sundhed – du ved, spiser man sundt, og får man dyrket nok motion. Det handler også om trivsel. Trives man i skolen? Er man glad for at være der? Har man venner osv.? I SHE4AHA-projektet arbejder vi ud fra en tilgang, vi kalder the whole school approach. Det vil sige, at det selvfølgelig handler om, hvordan læreren tilgår eleven, men det handler også om, hvad det er for nogle rammer, der tilbydes i skolen. Hvad er det for nogle samarbejder, der er imellem skolen og eksterne aktører. Her kan eksterne aktører for eksempel være forældre, det lokale idrætsliv osv.”

Ifølge Anette Schulz er indsatsen med sundhedsfremme i skolen særlig vigtig i lyset af corona-pandemiens nedlukninger. 

”Vi kan se på forskningen, at børn bevæger sig mindre under hjemsendelser. Vi ved også, at det særligt er de grupper af børn og unge, der i forvejen var udsatte, som er blevet det endnu mere i den her proces. Det er gået voldsomt ud over deres trivsel.”

SHE4AHA består, foruden SHE og SDEO, af projektpartnere fra Lyon University, Minho University, Ljubliana University og Reykjavik University. 

Anette Schulz, manager i SHE (Schools for Health in Europe)

15 sundhedsfremmende skoler

SHE4AHA-projektet bygger på noget af det arbejde, som NGO’en SHE allerede har udviklet. SHE har hovedsæde i Vejle og samler 39 medlemslande, som alle har dedikeret sig til arbejdet med at implementere sundhedsfremme i skoleregi. Medlemmerne i SHE har blandt andet udviklet en manual med titlen SHE School Manual – et procesdokument, der guider skoler til enten at implementere arbejdet med sundhedsfremme eller kvalificere det eksisterende.

Som led i projektet skal 15 forskellige skoler fra partnernes respektive hjemlande teste SHE School Manual. På dansk side deltager Bohr Skolen i Esbjerg, Hindsholmskolen i Kerteminde og Fanø Skole. I første del af testfasen vil manualen blive revideret og udviklet, så den imødeser kulturelle forskelle og passer ind i konteksten for de forskellige skoler. I den næste fase skal skolerne præsenteres for manualen, og hvordan de kan arbejde strategisk og struktureret med sundhed, sundhedsfremme og sundhedsuligheder.

”Når vi arbejder med sundhedsfremme, tager vi afsæt i, at børn og unge er eksperter i eget liv. Vi vægter brugerinddragelse virkelig højt. Både børn og unge, det pædagogiske personale og ledelsen ude på skolen skal være med til at identificere, hvilke tiltag der skal iværksættes,” fortæller Anette Schulz om de initiativer, som arbejdet med manualen skal føre med sig. 

Mere fokus på sundhed i klasseværelset

Når projektet slutter om tre år, håber Anette Schulz og de øvrige partnere, at projektet har været med til at udbrede viden om vigtigheden af arbejdet med sundhedsfremme. 

”Vi håber helt konkret, at vi kan få leveret noget materiale, så skolerne får lyst til at arbejde endnu mere med sundhedsfremme. I sidste ende håber vi naturligvis, at det kan være med til at forbedre børn og unges sundhedstilstand,” fortæller hun. 

D. 3.-8. maj har SHE4AHA-projektet kick off-møde, hvor projektpartnerne skal møde hinanden fysisk for første gang i Bruxelles, hvis coronasituationen tillader det. Og selvom projektet kun er i sin spæde start, er Anette Schulz ikke i tvivl om, hvor vigtig Erasmus+ støtten er.

”Støtten betyder reelt, at vi nu kan gennemføre projektet. Uden støtten var det her projekt ikke blevet en realitet. Så kan det godt være, at man ikke får fundet 100%, men man får dog nok til, at man kan overskue at lægge den resterende finansiering selv.”

Henriette Hansen, SDEOs konsulent på området for sundhed og velfærd, har hjulpet ansøgningen til SHE4AHA-projektet på vej og deltager også som partner i projektet. Hun fortæller:

 ”Det bliver spændende at komme i gang med projektet. Jeg er rigtig glad for, at vi igennem denne slags innovationsprojekter kan få et tættere samarbejde og kendskab til kommunerne i vores region, og at de kan få noget helt konkret ud af at være med i EU-projekter.”

Vil du vide mere?

 Vil du vide mere om Erasmus+ programmet og mulighederne for støtte på sundhedsområdet, er du velkommen til at kontakte EU-konsulent Henriette Hansen

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Ny mulighed for støtte til kommuner med bæredygtige investeringskoncepter

Nyheder

Ny mulighed for støtte til kommuner med bæredygtige investeringskoncepter

Har din kommune en god ide til et bæredygtigt investeringsprojekt, der endnu mangler at blive udviklet og realiseret? Så er der god grund til at søge EU-midler gennem EUCF (European City Facility), som er tilbage med en ny frist til foråret.

Kommunale projekter anses som en afgørende drivkraft bag omstillingen til bæredygtig energi. Derfor åbner EUCF i maj 2022 sin fjerde ansøgningsmulighed for kommuner, der søger en økonomisk håndsrækning til at udvikle et bæredygtigt investeringskoncept inden for områderne: energioptimering af offentlige bygninger/private boliger, energiinfrastruktur, fjernvarme, bæredygtig mobilitet, integreret vedvarende energi i bygninger m.m. Formålet er at sætte skub i konkrete projekter i europæiske kommunale klima- og energihandlingsplaner. 

Forventede rammer

Det forventes, at fjerde EUCF-ansøgningsrunde er tilsvarende de forrige, hvor hver godkendt ansøger modtog 60.000 euro, svarende til 460.000 kr., til udvikling og udarbejdelse af et bæredygtigt investeringskoncept inden for bæredygtig energi og mobilitet. Midlerne kan benyttes til aflønning af medarbejdere, finansiering af markedsanalyser, stakeholder-analyser, finansielle/juridiske løsninger m.m. Summen udbetales som en såkaldt ”lump sum”, hvor ansøgeren modtager hele beløbet i starten af perioden. Rapporteringskravene til projektet er tilmed relativt begrænsede, da EUCF blot skal modtage et investeringskoncept 12 måneder efter projektstart, mens konceptet implementeres over de efterfølgende 24 måneder. 

Den endelige deadline for EUCF er endnu ikke offentliggjort, men vi anbefaler, at interesserede kommuner begynder at forberede deres ansøgning allerede nu.

Tidligere syddansk succes med EUCF

Det er tidligere lykkes både Nyborg og Fredericia kommune, i henholdsvis 2020 og 2021, at modtage EU-midler gennem EUCF. I Fredericia Kommune skal støtten bruges til at udvikle et investeringskoncept for grøn og attraktiv, kollektiv transport, mens den i Nyborg Kommune bruges som et led i den kommunale strategi ”Politik for grøn omstilling”, der sigter mod at gøre kommunen CO2-neutral inden for varme, el og transport inden 2035. 

Nyborg og Fredericia er dog langt fra de eneste kommuner, der i disse år har et ekstra fokus på at øge andelen af vedvarende energi samt energieffektivisere. EUCF-midlerne er derfor et godt bud på, hvor man kan sætte ind, hvis man går med overvejelser om at igangsætte et kommunalt bæredygtigt investeringsprojekt. EUCF kan både ansøges af enkeltstående kommuner og af kommunale grupperinger.    

Videre forløb

Læs mere om EUCF her

Vi opfordrer derudover interesserede til at tage kontakt til SDEO’s EU-konsulent på klima- og energiområdet, Thomas Jensen, hvis man vil vide mere eller har spørgsmål til programmet. 

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

EU’s store innovationsprogram er tilbage med nye deadlines

Nyheder

EU’s store innovationsprogram er tilbage med nye deadlines

Det Europæiske Innovationsråd (EIC) støtter Europas innovationsevne med funding til startups, SMV’er og forskningsteams, der arbejder i spændings-feltet mellem høj risiko og stor effekt. EU-programmet er delt op i to underprogrammer, som skal identificere, udvikle og opskalere bane-brydende teknologier og innovationer i Europa med skyhøje budgetter på henholdsvis 167 mio. euro og 540 mio. euro. Nu er de nye deadlines for 2022 offentliggjort. 

Innovation er en katalysator for vækst, men også tit forbundet med risiko. Med målet om at Europa skal kunne konkurrere på den globale bane, investerer EIC i innovative løsninger med stor risiko, men også stort potentiale. Programmet tilbyder støtte til alle lige fra forskere og forskningskoordinatorer til spinouts, startups, SMV’er mm., men konkurrencen er også hård, så kun de stærkeste teams kommer igennem nåleøjet.

Med de to underprogrammer Accelerator og Pathfinder, støtter EIC banebrydende teknologier og innovationer i Europa. 

Accelerator til banebrydende innovation

EIC Accelerator støtter projekter med stor nyhedsværdi og internationalt markedspotentiale. Programmet hjælper små og mellemstore virksomheder med at skalere deres innovationsprojekter internationalt. EIC Accelerator har fokus på nye innovative teknologier, som kan skabe nye markeder eller disruption på eksisterende markeder i både Europa og resten af verden – og samtidig understøtte udviklingen af europæiske “unicorns” (dvs. virksomheder med en markedsværdi på over 1 mia. USD). 

Pathfinder til forskning i fremtidens teknologier

Med Pathfinder støtter EIC forskningsprojekter med fokus på fremtidens teknologi. Programmet giver tilskud til nyskabende idéer og banebrydende forskning, som kan udvikle fremtidens innovative teknologier og adressere globale udfordringer. Programmet yder støtte til de tidlige udviklingsstadier (dvs. forskningsorienterede projekter) og har fokus på ambitiøse løsninger, som har potentiale til at skabe nye markeder og/eller tackle globale udfordringer.

 

Deadlines i 2022

EIC Accelerator og Pathfinder vil primært bestå af åbne indkaldelser uden krav til emne. Sideløbende vil der være indkaldelser med “challenges”, som har fokus på forskellige temaer, der skal støtte innovationer inden for udvalgte områder, såsom grøn omstilling, digitalisering og sundhed. Deadlines for 2022 er:

Åben indkaldelse i EIC Pathfinder: 3. maj 

Challenge i EIC Pathfinder: 19. oktober 

Åbne indkaldelser og challenges i EIC Accelerator: 23. marts, 15. juni og 5. oktober 

Vil du videre mere om EIC? Kontakt Siri BentzenEU-konsulent på erhvervs- og innovationsområdet, for mere information om EIC, sparring eller match med EU’s andre støttemuligheder. 

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

LIFE-programmet 2022: Nye Calls på vej!

Nyheder

LIFE-programmet 2022: Nye calls på vej

Så er der ikke længe til, at EU´s store støtteprogram for miljø og klima, LIFE, igen går i luften med nye calls for 2022. LIFE-programmet støtter projekter inden for områderne natur og biodiversitet, cirkulær økonomi og livskvalitet, modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer samt omstilling til ren energi. 

Det nuværende LIFE-program kører i årene 2021-2027 og er med over 5,45 mia. euro EU’s hidtil største funding-program for offentlige såvel som private projekter. Programmet er et impact-program, hvor kommuner og andre offentlige aktører kan demonstrere, teste og skalere løsninger inden for de fire subtemaer. Programmet er fleksibelt, idet det sigter mod at støtte en bred vifte af projekter – også de, der løser udfordringer, som opstår i løbet af perioden. 

Deadlines i 2022

Ansøgningsfristerne for 2022 forventes at være følgende:

4. oktober 2022: SAP (Standard Action Project) for subprogrammerne ”cirkulær økonomi og livskvalitet”, “natur og biodiversitet”, “modvirkning af og tilpasning til klimaændringer.”

8. september 2022: TA (Teknisk bistand til ansøgning) til SIP’er og SNAP’er.

16. november 2022: LIFE Action Grants for “omstilling til ren energi”. I dette subprogram er der imidlertid krav om tværnationalt samarbejde med minimum tre partnere.

8. november 2022: SIP (Strategic Integrated Project) og SNAP (Strategic Nature A Project) – concept note.

7. marts 2022: SIP og SNAP – full proposal.

Fakta om ansøgninger til LIFE

 • Min. 3 partnere – intet krav om udenlandske partnere
 • Projektbudget: €2-5 mio.

Tilskud: 

 • 70 % + 7 % overhead (subprogrammerne ”cirkulær  økonomi og livskvalitet”, “natur og biodiversitet”, “modvirkning af og tilpasning til klimaændringer”). 
 • 95% + 7% overhead (subprogrammet for ”omstilling til ren energi” samt krav om samarbejde over grænser).

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til LIFE-programmet, er du velkommen til at tage fat i vores EU-konsulenter på det grønne område. Vi opfordrer desuden interesserede til at holde sig opdateret på vores hjemmeside og sociale medier, hvor vi løbende vil informere om programmet og igangsætte initiativer med formålet at øge syddansk deltagelse i LIFE-projekter.

Vil du læse mere om LIFE-programmet, kan det gøres på Europa Kommissionens hjemmeside her.

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Nye praktikanter på kontoret – Mød Jonas og Annesofie

Nyheder

Nye praktikanter på kontoret - Mød Jonas og Annesofie

Jonas Kofoed

 • 24 år og fra Frederiksberg.
 • Bachelor i Politik og Administration og Internationale Studier fra Roskilde Universitet og i gang med en kandidat i Statskundskab ved Københavns Universitet.
 • Har en forkærlighed for skønlitteratur, men for lidt tid til at læse nok af det.
 • En nyfunden interesse for vandring og alt det gear, som jo er et must.
 • Elsker en god kop kaffe og især en standard filterkaffe med mælk fra tanken.
 • En del af SDEO’s teams for Sundhed & Velfærd, Kvalificeret Arbejdskraft & Uddannelse samt Internationale Kommuner.

Hvorfor praktik i SDEO?

”Jeg interesserer mig for, hvordan offentlige organisationer og virksomheder kan trække på nogle af de ressourcer, som findes omkring dem for at skabe mere værdi – enten for borgeren eller virksomhedens interessenter. EU-projekter og de mange aktører, som arbejder rundt omkring i Europa er en stor potentiel ressource, og jeg vil gerne lære mere om, hvordan de i praksis kan bruges. Derudover er Bruxelles helt enkelt bare et spændende sted at være, hvis man godt kan lide europæisk politik og nye indtryk.”

Første indtryk af Bruxelles

 • Mit første indtryk af Bruxelles var, at det er rimelig gråt, men jeg er kommet frem til, at byen har flere lag, som jeg skal bruge lidt tid på at opdage. 
 • Byen er fuld af 1) spændende og dygtige mennesker, som 2) går op i deres arbejde, og 3) uden problemer kan snige en øl ind med nogle venner en onsdag aften – alle tre ting er dybt inspirerende.
Annesofie Tarp Skovsgaard
 
 • 24 år og bor på Nørrebro i København.
 • Oprindeligt fra Aarhus, men er vokset op i Gentofte.
 • Har en bachelor i Statskundskab fra Københavns Universitet, og læser nu på sit første år af  kandidatuddannelsen.
 • Erfaring fra Kulturministeriet samt Udlændinge- og Integrationsministeriet.
 • Elsker at udfolde sig gastronomisk med f.eks. kombucha-brygning og surdejsbagning, flyve ned af pisterne på skiferie og engagere sig i frivillige projekter for unge.
 • En del af SDEO’s teams for Erhverv, Innovation & Design; Energi, Klima & Cirkulær Økonomi samt kommunikation.
Hvorfor praktik i SDEO?
 
”Et praktikophold i SDEO er for mig en unik mulighed for at få et indblik i og prøve kræfter med et dansk kontor i Bruxelles, der hjælper en bred palette af syddanske aktører på vej i EU-systemet. At komme tættere på aktørerne og få en bedre forståelse af, hvad EU-programmerne tilbyder og samtidig arbejde for den syddanske sag i Europas hjerte, synes jeg lyder enormt interessant”.
 
Første indtryk af Bruxelles
 
 • En by for madører, der nyder at suse rundt i små specialbutikker, dykke ned i velassorterede øl-sortimenter og opdage at der findes mindst ti varianter af blåmuslinger.
 • Fyldt med søde og imødekommende praktikanter, der altid er frisk på en øl og et nyt bekendtskab. 
 • Et hjertevarmt SDEO-kontor med masser af engagement, imødekommenhed og interesse for at tilpasse praktikforløbet til det, vi synes er særligt interessant. 

Vil du også i praktik på kontoret?

Drømmer du også at prøve kræfter med livet i Bruxelles? At få hands-on erfaring med spændende projekter til gavn for den syddanske sag i EU? Så tøv ikke med at sende en ansøgning til vores to åbne praktikantstillinger i efterårssemesteret 2022. Læs mere om stillingerne her

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy