Det nye Erasmus+ program er nu lanceret og de første indkaldelser er allerede åbne

Nyheder

Det nye Erasmus+program er nu lanceret og de første indkaldelser er allerede åbne

Det nye Erasmus+ program er grønt, mere socialt, digitalt og demokratisk. Alene i 2021 er der i dansk sammenhæng afsat over 33 millioner euro til international mobilitet og uddannelsessamarbejde.

EU’s store uddannelsesprogram, Erasmus+, blev lanceret d. 25. marts i en ny og moderniseret udgave, som skal sikre mobilitet og tværnationalt samarbejde for millioner af europæere i alle aldre og med alle baggrunde.

I programperioden for 2021-2027 er der et stærkt fokus på social inklusion, digitalisering, grøn omstilling og fremme af demokratisk deltagelse blandt unge.

Alle offentlige og private aktører inden for uddannelse, ungdomsområdet og idræt har mulighed for at ansøge om finansiering, og der er som altid hjælp at hente hos Det Syddanske EU-kontor, hvis man ønsker sparring og hjælp til at ansøge.

“Erasmus+ er et praktisk og overskueligt program. Det kører hvert år, så man kan reelt planlægge sin ansøgning i god tid, og samtidig er tilskuddet ganske betragteligt”, fortæller EU-konsulent Jens Bøgetoft Christensen fra Det Syddanske EU-Kontor.

Et væld af muligheder i det nye Erasmus+

Det nye program giver bl.a. mulighed for studieperioder i udlandet, praktikophold, lærlingeuddannelse og personaleudveksling inden for alle områder af uddannelse, ungdomsområdet og idræt. Det er åbent for skoleelever, videregående uddannelser og erhvervsuddannelsesstuderende, voksne studerende, ungdomsudvekslinger, ungdomsarbejdere og idrætstrænere.

“For mange uddannelsesinstitutioner og skoler er Erasmus+ blevet en integreret del af deres udviklings- og innovationsaktiviteter. Det er både en mulighed for ekstra ressourcer til at arbejde med udviklingen af nye initiativer og en mulighed for at arbejde internationalt”, forklarer Jens Bøgetoft Christensen.

Næste ansøgningsfrist for mobilitetsområdet er den 11. maj 2021 kl. 12.00.

Udover potentialet inden for mobilitet bliver der også investeret i transnationale samarbejdsprojekter i det nye program. Disse samarbejdsprojekter kan være mellem videregående uddannelsesinstitutioner, skoler, læreruddannelser, voksenuddannelser, ungdoms- og sportsorganisationer, erhvervsuddannelser og mange andre aktører.

Næste ansøgningsfrist for samarbejdsprojekter er den 20. maj 2021 kl. 12.00.

Erasmus-akkreditering

I det nye program er det også muligt at blive en Erasmus-akkrediteret organisation. Akkrediterede Erasmus-organisationer får forenklet adgang til at søge om tilskud til mobilitetsaktiviteter under det nye Erasmus+program. Akkrediteringen fungerer som et slags “medlemskort”, der medfører, at man slipper for at skrive detaljerede ansøgninger hver gang, man vil søge midler til f.eks. kompetenceudviklingsforløb eller elevophold fra Erasmus+ programmet frem til 2027.

Næste ansøgningsfrist for akkreditering er den 19. oktober 2021 kl. 12.00.

Flere skoler og kommuner i Syddanmark er allerede akkrediterede, hvilket giver mange gode muligheder for at modtage tilskud til mobilitetsaktiviteter i løbet af den 7-årige programperiode. Læs for eksempel artiklen om Billund Kommune, Middelfart Kommune og Auraskolen i Esbjerg, som alle har fået bevilliget en Erasmus-akkreditering, her

Vil du vide mere?

Kontakt vores uddannelsesteam:

Den 21. april afholdt Det Syddanske EU-kontor et online lanceringsevent for det nye Erasmus+program i samarbejde med Norddanmarks EU-kontor og Central Denmark EU Office.

Se eller gense webinaret her.

Fakta om Erasmus+ programmet:

Erasmus+ er EU’s store program for uddannelse, ungdomsområdet og idræt. Det nye program gælder i perioden 2021-2027 med et samlet budget på 26,2 mia. euro.

Erasmus+ er et omfattende program, som dækker alle uddannelsestrin fra førgrundskole/dagtilbud til videregående uddannelse og ph.d.

Erasmus+ giver tilskud til:

  • Mobilitetsaktiviteter (rejser på tværs af landegrænser) for elever/studerende og undervisere/medarbejdere.
  • Tværnationale samarbejdsprojekter mellem aktører på uddannelsesområdet (mellem forskellige EU-lande).

Programmet har særligt fokus på følgende prioriteter:

  • Inklusion
  • Digitalisering
  • Miljø- og klima

Danmark har udpeget en national prioritet for 2021 i form af bæredygtighed. Det betyder, at projekter, der adresserer bæredygtighed, vil være særligt relevante.

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Stærkt erhvervsfremmenetværk skaber gensidig værdi i Syddanmark

Nyheder

Stærkt erhvervsfremmenetværk skaber gensidig værdi i Syddanmark

Det Syddanske EU-Kontor (SDEO) er en integreret del af det syddanske erhvervsfremmesystem i kraft af blandt andet InnoS-netværket. InnoS samler en lang række syddanske samarbejdspartnere i et netværk med fokus på at fremme vækst, udvikling og internationalisering – og ikke mindst få det bedste ud af hinandens ekspertviden. 

Et operationelt netværk på tværs af regionen

To gange årligt inviterer SDEO’s erhvervsteam til møde i InnoS-netværket. Netværket består af en række engagerede deltagere, herunder de lokale erhvervskontorer, Erhvervshus Sydjylland, Erhvervshus Fyn, Teknologisk Institut, FORCE, Syddansk Universitet, Innovationsfonden, Vækstfonden, KKR, Trekantområdet, Work-Live-Stay og flere klynger. 

Sted og tema varierer, men ofte byder netværksmøderne på forskellige oplæg med særligt fokus på nyheder inden for EU’s tilskudsmuligheder. Og opdateringen er vigtig. Den holder de syddanske samarbejdspartnere ajour med viden om mulighederne for EU-tilskud, som de kan bruge i deres arbejde med regionens virksomheder. Kan de se et potentiale for EU-tilskud til et projekt, henviser de virksomheden til SDEO for dybere vejledning.

”85-90% af de virksomheder vi samarbejder med, kommer som henvisninger fra InnoS-netværket. Så det understøtter vores arbejde rigtig meget. Vi er to mennesker, der skal nå ud til alle de relevante virksomheder i Syddanmark, og det kan vi ikke uden dem, som kender virksomhederne allerbedst,” forklarer EU-konsulent Else Dyekjær Mejer fra SDEO.

Bredden i både geografi og ekspertise blandt netværkets deltagere betyder, at det rummer en unik, specialiseret viden om en lang række virksomheder på tværs af regionen. De forskellige erhvervsfremmeaktører kender selvsagt virksomhederne i deres lokalområde bedst og har et godt overblik over, hvem EU’s tilskudsmuligheder er relevante for.

”Netværket sikrer, at vi får formidlet bredt ud til virksomhederne, og at vi rammer de rigtige. Det er erhvervsfremmeaktørerne og deres kollektive viden om virksomhederne i Syddanmark, som gør at vi kan komme i kontakt med de rigtige,” uddyber Else Dyekjær Mejer.

Et enkelt og effektivt erhvervsfremmesystem

Foruden de to årlige møder byder InnoS på en lang række aktiviteter, som skaber gensidig værdi på tværs af netværket; erhvervsfremmeaktørerne bidrager med deres specialiserede viden og store netværk på virksomhedsområdet, mens konsulenterne fra SDEO byder ind med deres kendskab til de europæiske tilskudsprogrammer. Og netop samarbejdet spiller en afgørende rolle for SDEO’s mulighed for at hjælpe syddanske virksomheder til EU-midler.

”InnoS er en rigtig stor del af vores daglige arbejde. Vi har møder med de forskellige aktører, sambesøg hos relevante virksomheder, er med på podiet, når de holder events og har også faste kontordage hos flere af dem. For os er InnoS mere en fællesbetegnelse for de aktører, vi er afhængige af,” siger EU-konsulent Siri Bentzen fra SDEO.

Værdifuld viden – og en platform for erfaringsudveksling

Møderne i InnoS samler normalt op til 40 deltagere, og den gode opbakning skyldes ikke kun, at der er spændende oplæg på programmet. Lisbeth Strange Jensen, erhvervskonsulent og projektansvarlig ved Business Aabenraa, er en af deltagerne i netværket og i hendes optik, er der flere positive elementer at pege på. 

”InnoS-netværket er en effektiv kilde til dels at få opdateret viden om EU-programmers fokus og anvendelsesområder og dels at få gode råd fra de erfarne kollegaer i Bruxelles i forhold til målgruppevirksomheder, ansøgning og gennemførelse af projekter med EU-funding. En ekstra bonus ved netværket er erfaringsudveksling med de andre netværksdeltagere,” afslutter hun.

Susanne Reinholdt Damgaard, chefkonsulent ved Force Technoloy, deler den samme holdning. 

“Det er altid spændende at deltage i InnoS-møderne. Her får jeg, ligesom et kinder-æg, opfyldt tre ting: Jeg får den sidste nye viden om de EU-projekter, der er i øjeblikket. Det er sorteret, så det er henvendt til virksomheder og især SMVér, som er det segment, jeg opererer i. På dagen bliver der præsenteret virksomhedscases, som giver et indblik i, hvad indholdet i et EU-program kan være samt hvordan det er at ansøge  herunder fordele og udfordringer,” forklarer hun og fortsætter:

“Jeg sætter også stor pris på at netværke med andre erhvervsfremmeaktører i regionen. Dét at tale med de andre deltagere og høre, hvad de beskæftiger sig med er altid spændende – og så er det altså nogle søde mennesker, som deltager i netværket,” afslutter hun.

SDEO afholder også forskellige faglige arrangementer i samarbejde med de relevante samarbejdspartnere i InnoS-netværket. I 2020 blev det i samarbejde med klynger og de to Erhvervshuse blandt andet til to velbesøgte roadshows med fokus på EU’s Forsvarsfond, hvilket gentages i september 2021. Følg med i vores nyhedsbrev, hvor vi løbende sender information ud om kommende events. 

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

EUopSTART starter op igen

Nyheder

144 ansøgninger og 121 bevillinger til en samlet værdi af 7,5 mio. kroner. Det var resultatet af sidste ansøgningsrunde til EUopSTART tilbage i 2020.

Skal din ansøgning være med i puljen til næste frist? Så er det nu, du har chancen.

De nye EUopSTART-frister er:

D. 8. juni, d. 24. august og d. 2. november 2021.

EUopSTART er et program under Uddannelses- og Forskningsministeriet, der har til formål at hjælpe danske virksomheder og vidensinstitutioner med at tage det første skridt på vejen mod støtte fra et af EU’s store programmer.

Med EUopSTART kan du søge tilskud til at få dækket op til 50% af dine udgifter i forbindelse med udarbejdelsen af en ansøgning til programmerne under Horizon Europe – herunder eksempelvis EIC og Eurostars. Midlerne skal bruges til udgifter, der er relevante, nødvendige og direkte forbundet med forberedelsen af ansøgningen.

EU-konsulent ved Det Syddanske EU-Kontor, Else Dyekjær Mejer, ser EUopSTART som en god indgangsvinkel til virksomhedernes arbejde med EU-ansøgninger.  

”EUopSTART er med til at nedbryde den barriere, der kan være for mange virksomheder i forbindelse med at udarbejde ansøgninger, fordi de her kan få tilskud til nogle af de udgifter, der vil være i ansøgningsprocessen. Samtidig kræver EUopSTART kun en mindre ansøgning med overvejelser, man alligevel skal gøre sig i forbindelse med et projekt.”

Økonomisk hjælp til ansøgningen

I bunken af ansøgere i 2020 var blandt andet startup-virksomheden Glyprovac, som fik støtte til at lave den Eurostars-ansøgning, der netop har sikret dem 2,2 mio. kr.

Ann Zahle Andersen, CBDO og Co-founder i Glyprovac, fortæller.

”Som en lille startup med begrænset likviditet betød EUopSTART-midlerne, at vi kunne prioritere det arbejde, der skal til for at kunne sammentømre et konsortium, koordinere og skrive en Eurostars-ansøgning. Vi brugte blandt andet midlerne til at besøge vores tyske konsortium-partnere ca. en måned før deadline. Her brugte vi fire dage på intensivt at forventningsafstemme og ensrette både vores indbyrdes afhængigheder, arbejdspakkerne og selve ansøgningen. Et stykke arbejde, der i høj grad var godt for både projektet og vores fremtidige samarbejde – og det øgede helt sikkert vores chancer for at få bevillingen.”

Ann Zahle Andersen og Anders Boysen fra virksomheden Glyprovac fik EUopSTART-midler til deres Eurostars-projekt i 2020.

Sådan søger du EUopSTART

Du kan læse mere og søge om EUopSTART-midler her.

Kontakt vores erhvervsteam, og hør mere om EUopSTART.

Else Dyekjær Mejer

edm@southdenmark.be
+45 30 11 21 77

Siri Raahede Bentzen

srb@southdenmark.be
+32 (0) 2 285 40 92

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

2, 2 mio. til syddansk skruerobot, der kan lette arbejdet i produktionen

Nyheder

2,2 mio. til syddansk skruerobot, der kan lette arbejdet i produktionen

Odenseanske Spin Robotics har fået en bevilling på ca. 2,2 mio. kr. til at udvikle en skruerobot, der kan overtage det opslidende skruearbejde, som foregår manuelt i mange virksomheder. Målet er at gøre skruearbejde mere effektivt og mindre belastende i danske og internationale produktioner.

Hver eneste dag monteres millioner af skruer af produktionsfolk med håndholdte skruetrækkere i alt fra vinduer til biler og elektroniske produkter. Ensformigt og belastende arbejde, som robotvirksomheden Spin Robotics nu vil gøre op med, så de menneskelige ressourcer kan bruges der, hvor de er bedst. Med 2,2 mio. kr. fra EU-programmet Eurostars, skal de sammen med Teknologisk Institut og en polsk partner, SMV’en cthings.co, udvikle en skruerobot, der kan optimere skrueprocessen og gøre arbejdet lettere i produktionshaller verden over.

”Projektet handler om at lave en ny form for skrueværktøj til det, man kalder collaborative robotter. Det vil sige robotter, der ikke skal hegnes ind og som ikke er farlige”, fortæller CTO og co-founder i Spin Robotics Thomas Sølund og fortsætter:

”I mange danske virksomheder står produktionsfolk og monterer skruer manuelt. Så det er samtidig en måde at aflaste dem på. Det er set mange gange at medarbejdere, der udfører den slags arbejde i lang tid, får ondt i håndleddet, albuen og skulderen, fordi det kan give et lille ryk, når en skrue bliver strammet.”

Optimering af arbejdsprocesser

Foruden at aflaste medarbejderne i produktionen kan robotten også være med til at optimere arbejdsprocesserne. Robotter er selvsagt gode til at foretage den samme handling om og om igen i det uendelige – uden at kvaliteten af arbejdet falder.

”Robotten kan arbejde 24/7, så medarbejderne kan komme til at lave nogle mere værdiskabende ting. Et menneske kan bruges bedre og mere kreativt og løser problemer på en helt anden måde end en robot. Derfor er det meget bedre at sætte robotten til at lave de ensidige bevægelser, som det for eksempel er at skrue en skrue i,” uddyber Thomas Sølund.

Og projektet har i den grad sin berettigelse, forklarer Thomas Sølund og CEO og co-founder i Spin Robotics Teit Silberling. I kraft af presset på timelønninger og konkurrencedygtighed er der stor fordel i at trække medarbejderne væk fra det ensidige arbejde og om bag robotten. Automatiseringen af processer som disse viser sig samtidig at have stor betydning for eksempelvis mindre virksomheder, der nu kan producere endnu mere.

”Når virksomhederne kan producere mindre partier, får de også flere ordrer, fordi de nu har udstyret og derfor kan presse lidt mere ind. Nu er de for eksempel ikke afhængige af, at en person kan arbejde så og så meget. Det betyder, at man kan øge kapaciteten, så man kan producere mere. Dermed øges indtjeningen, så virksomheden bliver større, og til syvende og sidst genererer det også flere arbejdspladser,” forklarer Teit Silberling.

Holdet bag Spin Robotics. Foto: Spin Robotics
Thomas Sølund og Teit Silberling. Foto: Spin Robotics

EU-støtte giver nye jobs

Med 2,2 mio. kr. i ryggen fra Eurostars-programmet har Spin Robotics ikke alene fået mulighed for at udvikle skruerobotten – de kan samtidig byde endnu flere kollegaer ombord.

”At vi får støtte fra EU gør, at der er 2-3 personer i Danmark, der får et nyt job. De får et arbejde, mens vi kan få skubbet virksomheden fremad,” forklarer Thomas Sølund.

Teit Silberling bakker op:

”Det betyder voldsomt meget for vores økonomi at få støtte fra programmet. Samtidig får vi også mulighed for at samarbejde med andre virksomheder og Teknologisk Institut. Det er enormt vigtigt.”

Arbejdet med at udvikle skrueværktøjet til robotter kræver tid og investeringer, og derfor har Spin Robotics henvendt sig til Erhvervshus Fyn for at få løbende sparring om finansieringsmuligheder for start-ups. Virksomheden har efterfølgende fået råd og vejledning til at udarbejde ansøgningen fra Det Syddanske EU-Kontor og konsulentvirksomheden Grøn/Bruun.

”Spin Robotics er en rigtig spændende virksomhed at arbejde med. De er gode til at se potentialet i tilskudsmuligheder samt hvorledes de kan fremme udvikling og en hurtigere markedsintroduktion,” tilføjer EU-Konsulent på Det Syddanske EU-Kontor Else Dyekjær Mejer, der ser frem til det fremadrettede samarbejde vedrørende nye projekter og de kommende EU-programmer.

Det EU-finansierede Eurostars-program støtter udviklingsprojekter med stor nyhedsværdi og internationalt markedspotentiale. Programmet henvender sig til små og mellemstore virksomheders forskning, udvikling og demonstration af nye løsninger samt adgang til nye markeder.

Vejen til kapital

• Det samlede støttebeløb for alle partnere i Eurostars-projektet lyder på ca. 5,8 mio. kr.

• Spin Robotics har tidligere opnået støtte gennem bl.a.:
– Innovationsfonden, Innofounder Experienced-programmet
– Innovationsfonden, Innobooster-programmet
– Startlån fra Vækstfonden
– Erhvervshus Fyn, Digital Omstilling – Innovationssamarbejder

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy