Mens vi venter – forsmag på innovations- og samarbejdsprojekter i det nye ERASMUS+ 2021-2027

Nyheder

Mens vi venter - forsmag på innovations- og samarbejdsprojekter i det nye ERASMUS+ 2021-2027

Den syvårige periode for det nuværende Erasmus+ program er ved at nå til vejs ende, og fra begyndelsen af 2021 begynder en ny programperiode, der fortsætter indtil udgangen af 2027. Er du også nysgerrig på, hvad det nye program kommer til at indeholde? Vi har samlet et overblik over, hvad vi ved om programmet allerede nu. Læs med og bliv klogere på dine muligheder indenfor Erasmus+ 2021-2027.

EVOLUTION: Et godt program, som vi har god gavn af i Danmark. Bortset fra en mindre strømligning af strukturen fortsætter programmet nogenlunde i dets nuværende form. ERASMUS+ kører således fortsat hvert år, så man løbende kan bruge det til at udvikle, innovere og internationalisere sine uddannelsesaktiviteter.  

SMÅ PARTNERSKABER FOR SAMARBEJDE: Udover de traditionelle partnerskaber vi kender, giver det nye program mulighed for små partnerskaber af 6-24 måneders varighed, med reducerede krav til administration. Det skal dels gøre det nemmere at komme i gang med ERASMUS+ projekter og dels gøre det muligt at bruge ERASMUS+ til at afprøve ideer i mindre skala, udvikle netværk etc. 

PARTNERSKABER FOR EXCELLENCE: Med en ny kategori sætter programmet ekstra skub i udviklingen af fremtidens europæiske uddannelser, både for at gøre uddannelserne mere konkurrencedygtige og for at styrke europæisk innovations- og konkurrencekraft som en del af det europæiske uddannelsesområde og det europæiske forskningsområde. Den nye kategori af projekter består dels af European Universities og Platforms for Centres of Vocational Excellence samt de velkendte Erasmus Mundus Joint Master Degrees aktiviteter. (Central indkaldelse).

EUROPÆISKE UNIVERSITETER: Ved en tale på Sorbonne Universitetet i 2017 introducerede Macron idéen om at skabe 20 europæiske universiteter inden 2024 ved at udvikle “a network of universities across Europe with programmes that have all their students study abroad and take classes in at least two languages. These European Universities will also be drivers of educational innovation and the quest for excellence.” Siden har idéen fået fodfæste og er blevet et centralt element i de europæiske ambitioner på uddannelsesområdet.

Initiativet skal udvikle det strategiske samarbejde på tværs af videregående uddannelsesinstitutioner, med henblik på at skabe fremtidens videregående uddannelser, der skal gøre det muligt at tage en videregående uddannelse leveret på tværs af institutionerne. I det nye program skrues der op for ambitionerne om at samle en ny generation af kreative europæere, der er i stand til at samarbejde på tværs af sprog, grænser og discipliner for at tackle samfundsmæssige udfordringer og mangel på færdigheder i Europa.

CENTRES OF VOCATIONAL EXCELLENCE: Med dette initiativ, der har været i pilotfase de seneste to år, ønsker man at skabe fremtidens erhvervsuddannelser og styrke europæisk konkurrencekraft ved bl.a. i højere grad at udnytte det innovationspotentiale, der ligger i det erhvervsfaglige område. Konkret er formålet med CoVE at udvikle pan-europæiske platforme for Centres of Vocational Excellence (CoVEs), der skal samle en bred vifte af lokale partnere, udbydere af erhvervsuddannelser, arbejdsgivere, forskningscentre og jobformidlinger for at udvikle “erhvervsfaglige økosystemer”, der indgår som en integreret del af regionale udviklingsstrategier og styrkepositioner.

© Den Europæiske Union

INNOVATIONSPARTNERSKABER: Med udgangspunkt i erfaringer fra vidensalliancer, alliancer vedrørende sektorspecifikke kvalifikationer, de mest ambitiøse strategiske partnerskaber og samarbejdsprojekter indenfor innovativ politikudvikling, forventer vi en ny type af særligt ambitiøse samarbejdsprojekter, der retter sig mod nøgleaktører med fremragende viden indenfor det pågældende område. Formålet er at styrke innovation i uddannelsessystemet dels for at skabe økonomisk vækst (især gennem synergier mellem videregående uddannelser, erhvervsuddannelser og erhvervslivet) og dels for at fremme social innovation med henblik på at skabe langvarige ændringer og løsninger på centrale samfundsproblemer.

PRIORITETER: Hvilke problemstillinger og tematikker man mere præcist kan få støtte til – de såkaldte prioriteter – ved vi ikke endnu. Men med offentliggørelsen af den nye European Skills Agenda for Sustainable Competitiveness, Social Fairness and Resilience henover sommeren har Kommissionen imidlertid allerede sat retningen for de kommende års europæisk arbejde på uddannelsesområdet, herunder ikke mindst i ERASMUS-programmet.

Det kommer som ventet til at handle meget om den grønne og digitale transformation af samfundet sammen med ambitionerne om et socialt fair Europa, der formår at håndtere de social-økonomiske konsekvenser af COVID-19 krisen. Mere konkret indeholder den nye europæiske dagsorden for færdigheder, kvalifikationer og livslang læring fem byggeklodser, der tilsammen omfatter 12 konkrete indsatsområder, der flugter godt med de ting, vi arbejder med i Danmark. Se dem her.

Vi håber på, at det nye program vil blive offentliggjort indenfor de næste 1-2 måneder og regner med en deadline for innovations- og samarbejdsprojektansøgninger til det nye program primo-medio 2021. 

Hvis du vil vide mere om det nye ERASMUS-program eller få hjælp til allerede nu at forberede projekter til det nye program, kan du kontakte EU-Konsulent Jens Bøgetoft Christensen:

Jens Bøgetoft Christensen

jbc@southdenmark.be
+45 30 61 61 37
+32 (0) 499 832 367

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Odense i stort EU-projekt om kultur og social inklusion for demensramte

Nyheder

Odense i stort EU-projekt om kultur og social inklusion for demensramte

Hvordan kan kulturelle aktiviteter øge social inklusion hos personer, der er ramt af demens? Det er det overordnede spørgsmål i det internationale projekt Dementia in Cultural Mediation (DCUM) med Odense Bibliotekerne og Borgerservice i front. 

Projektet, der er støttet af EU-programmet ERASMUS+, samler partnere fra forskellige organisationer på tværs af fire europæiske lande – Belgien, Holland, Spanien og Danmark. Alle med et fælles mål om at skabe social inklusion og øge livskvaliteten hos demensramte via kulturelle aktiviteter. Projektet sigter mod at udvikle kompetencer og praktiske værktøjer til formidling af kultur på tværs af landegrænser. 

En digital værktøjskasse til kulturformidlere

DCUM-projektets formål er at bidrage til kompetenceudvikling for kulturformidlere med arbejde i kulturinstitutioner såsom biblioteker, museer og civilsamfundsorganisationer. Undervejs i projektet producerer hvert land forskellige redskaber, såkaldte toolkits, som samles og kan bruges til inspiration – ikke kun projektpartnerne imellem, men for alle, der er interesserede i praktiske metoder til kulturel formidling rettet mod demensramte. 

Hos Odense Centralbibliotek har man allerede afprøvet og præsenteret flere værktøjer for de resterende partnerlande. Idéen er, at landene efterfølgende skal lade sig inspirere og eventuelt inkorporere redskabet i deres egne aktiviteter med målgruppen. Projektleder Finn Wraae fra Odense Centralbibliotek forklarer:

”Da vi er det eneste bibliotek i projektet, præsenterede vi blandt andet en idé, der kombinerer kultur og litteratur. Vi brugte den litteraturform, der hedder ’Spoken Word’, fordi det er en kropslig måde at formidle på. Det er jo ’talte digte’, kan man sige, hvor man bruger gestikken og mimikken til at formidle det, man har på hjerte. Og det var noget, der gik direkte ind hos den gruppe mennesker med demens, vi havde inviteret med.”

Internationalt sigte

For Odense Bibliotekerne er arbejdet med at skabe kulturtilbud for demensramte ikke noget nyt. Demenscaféer, erindringskasser og duftbiblioteker som reminiscens-værktøj for at vække minder hos den demensramte er blot nogle af de tiltag, der er gået forud for DCUM-projektet. Og det var lige netop de gode erfaringer og den positive respons, der vakte interessen for at brede undersøgelsesfeltet ud over Danmarks grænser og gøre arbejdet med demens til et fælles, internationalt projekt. 

I udarbejdelsen af ansøgningen til ERSAMUS+ programmet har Odense Bibliotekerne modtaget sparring og faglig vejledning fra Det Syddanske EU-kontor i Bruxelles. Herigennem blev der etableret kontakt til de øvrige partnere, som tidligere havde samarbejdet i EU-projekter på demensområdet. Og selvom Covid-19 har forhindret flere af de fysiske møder, der skulle have været afholdt i de partnernes respektive hjemlande, har projektet indtil videre været en succes. 

”Det har været spændende for os at få et andet blik ind i de verdener, vores partnere kommer fra og høre, hvordan man arbejder med området i andre lande. Vi er det eneste bibliotek i projektet, så det er meget interessant for os at opleve, hvordan de andre, med deres faglighed og kompetencer, tilgår emnet,” fortæller Finn Wraae

DCUM er et partnerskab mellem fem organisationer fra Belgien, Spanien, Holland og Danmark.
Brede smil da DCUM-partnerne mødtes til kick-off på projektet i Odense.

Kultur på dagsordenen

Næste skridt i projektet er blandt andet udviklingen af en hjemmeside, hvor partnerne kan bidrage med deres videoer, vejledninger og baggrundsmateriale. Spørger man Finn Wraae, hvad han håber at få ud af DCUM, inden projektet stopper i august 2022, kommer svaret uden tøven:

”Vi håber på, at kultur bliver en nødvendighed, når man taler om at skabe et godt liv for mennesker med demens. For det virker – det kan vi allerede konstatere nu. Demensramte kan få nogle erindringsglimt tændt og noget glæde tilbage. Måske har de glemt det en uge efter, men i det øjeblik, har de fået noget livskvalitet igen.” 

På det Syddanske EU-Kontor i Bruxelles ser EU-Konsulent Henriette Hansen mange gode muligheder projektet, som også understreger ERASMUS+ programmets brede spænd: 

”Projekteksemplet her viser, hvor forskelligartede ERASMUS+ projekter kan være. Så snart et projekt tager udgangspunkt i, ”at nogen bliver klogere om noget eller til noget”, og at det er et emne, som har relevans i flere lande i EU, kan vi næsten altid finde en mulighed i programmet. Her i SDEO har vi efterhånden hjulpet ERASMUS+ projekter på vej, der udspringer fra mange forskellige steder. Lige fra private virksomheder til sygehuse over skoler og videregående uddannelsesinstitutioner – og nu som her – offentlige biblioteker og borgerservice.”

På nuværende tidspunkt afventer vi en ny indkaldelse fra ERASMUS+ programmet. Har du en projektidé med et potentiale, der strækker sig ud over Danmarks grænser, kan du kontakte konsulent Henriette Hansen på hha@souhdenmark.be

 

Fakta: 

Projektet er et partnerskab mellem fem organisationer fra fire forskellige europæiske lande:

• Odense Bibliotekerne og Borgerservice, Danmark. (førende partner)
• Expertisecentrum Dementie, Vlaanderen, Belgium
• Vrije Universiteit Brussel, Belgium
• Healthy Ageing Network Northern Netherlands, Netherlands
• Fundacion Instituto Gerontologico Matia-Ingema, Spain.

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Grønt håb for syddansk EU-støtte: InnoS-netværksmøde i Sønderborg

Nyheder

Grønt håb for syddansk EU-støtte: InnoS-netværksmøde i Sønderborg

Den grønne omstilling udgør en stærk platform for udvikling – et faktum, der understøttes af et stort nationalt og europæisk fokus både politisk, men også i tildelingen af EU-midler. 

Dette var temaet, da InnoS-netværket holdt møde med overskriften ”Vækst og beskæftigelse via den grønne omstilling” på Syddansk Universitet Sønderborg. 

I InnoS samarbejder syddanske erhvervsfremmeaktører og Det Syddanske EU-Kontor (SDEO) om at hjælpe virksomheder på vej til EU-midler. Netværket mødes to gange årligt – senest d. 8. oktober, hvor der var fokus på EU’s ambitiøse satsning ”European Green Deal”, som sigter mod at gøre Europa til det første klimaneutrale kontinent i 2050 samt det store, grønne fokus i EU’s budget til Horizon Europe. 

Gensidig inspiration og gode virksomhedscases 

Netværksmødet bød desuden på spændende oplæg fra to innovative virksomheder, der begge har opnået tilskud til realiseringen af deres grønne projekter gennem EU-midler. 

Jacob Bendtsen fra Gråsten Teglværk præsenterede således deltagerne for den patenterede CleanTechBlock – en ny murstenstype med isolerende glasskum, som virksomheden blandt andet har brugt til at bygge et demonstrationshus i Egernsund, mens Jeanette Hvam fra fynske AmiNIC fortalte om deres specialudviklede ”supernæse”, som ved hjælp af en ultra-følsom sensor kan vurdere friskheden i kød og fisk og den forventede holdbarhed.

”Der var nogle rigtig gode cases, der fint illustrerede, hvordan man kan tænke ekstern finansiering aktivt ind i både udvikling og strategi og derved også styrke virksomhedens konkurrencedygtighed”, forklarer Else Dyekjær Mejer, EU-konsulent, og fortsætter:

”Der er stort fokus på bæredygtighed og digitalisering i de kommende EU-programmer, og det flugter rigtig godt med det, vi er stærke til i Region Syddanmark. Det giver blandt andet mulighed for, at vi kan understøtte et mere konkurrencedygtigt og bæredygtigt fødevare- og transporterhverv og fortsætte med at fremme de gode robotvirksomheder.”

Også hos Jesper Monsrud, Erhvervskonsulent i Tønder Erhvervsråd, var der tilfredshed omkring dagens temaer og oplæg.

”Det er altid givtigt at være til stede til InnoS-netværksmøderne. Selvfølgelig for at høre nyt om EU-programmer, men lige så meget for at mødes med de andre erhvervskonsulenter og få en opdatering på, hvordan det går i de andre kommuner. Der var gode oplæg blandt andet fra virksomheden AmiNIC med deres tester til fødevare. Vi har mange fødevarevirksomheder i Tønder, så det faldt lige ind i noget, jeg kunne bruge. Samtidig var det interessant at høre om den grønne omstilling, og hvordan det store fokus på grøn energi og digitalisering kommer til at fylde mere i de næste EU-programmer. Det er et mindset, vi også lokalt, skal have kigget endnu mere ind i.”

Bæredygtigt byggeri – på besøg i Gråsten Teglværks demonstrationshus

Som afslutning på dagen fik deltagerne syn for sagen, da Gråsten Teglværk bød indenfor i deres CleanTechBlock-demonstrationshus i Egernsund. Grundelementet i det bæredygtige hus er den specialfremstillede mursten, som er både velisolerende og holdbar – og kræver samtidig mindre energi at producere end almindeligt tegl. En bæredygtig afslutning på en succesfuld dag. Se billeder fra huset nedenfor.

Læs mere om Gråsten Teglværk her og bliv klogere på InnoS-netværket her.

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy

Odenseanske Spin Robotics får EU-støtte til intelligent skrue-robot

Nyheder

Odenseanske Spin Robotics får EU-støtte til intelligent skrue-robot

Robotten starter med at skrue fødder på køleskabe.

Men på sigt skal Spin Robotics’ skrueteknologi – en robotarm monteret på en kasse og forsynet med en fødestation – sikkert og fleksibelt kunne køre rundt og løse mange forskellige opgaver hos virksomheder.

Det mål har nu fået ekstra drivkraft gennem EU-midler fra programmet ESMERA, der støtter små og mellemstore virksomheders udvikling, test og markedsmodning af robot-teknologier.

“Vi ser store perspektiver i at deltage i et internationalt projekt som ESMERA, som vil støtte udviklingen af robotten, siger en glad Thomas Sølund, CTO og medstifter i Spin Robotics.

Et dedikeret værktøj til mange forskellige opgaver

Spin Robotics udvikler robot-armen samt en digital platform, hvorigennem robotten nemt kan programmeres til forskellige opgaver.

Projektpartneren Pehama fra Nordborg bygger fødestationen, hvor skruerne bliver placeret præcist, så robotten let kan gribe dem. “Robotten kan jo ikke samle køleskabsfødder op af én pose,” påpeger Thomas Sølund.

Til sidst spændes det hele på en standardvogn produceret af sønderborgske EasyRobotics, så robotten kan flyttes rundt til forskellige opgaver i produktionen og derved gøre det billigere for virksomheder, der ikke behøver at investere i flere ensidige løsninger.

“Det bliver hurtigt dyrt, hvis en virksomhed skal bygge et sådant skrueværktøj af standardkomponenter, fordi en ingeniør skal til at programmere det hele,” forklarer Thomas Sølund. “Ved at lave et dedikeret værktøj og lægge meget af intelligensen ind i værktøjet, kan vi sænke prisen. De timer vi bruger på intelligensen, er timer – og penge – som virksomheden ikke skal bruge efterfølgende.”

I projektet er der også stort fokus på sikkerhed – både for sikkerhedens egen skyld og for prisen på robotløsningen. “Vi bygger sikkerheden ind i værktøjet, for hvis du først skal til at flytte ekstra sikkerhedsudstyr rundt sammen med vognen, bliver det igen dyrt,” siger Thomas Sølund.

På vej mod nye højder 

Spin Robotics har indtil videre fået ca. 575.000 kr. fra ESMERA-programmet. Hvis projektet udvælges til næste fase, vil der falde yderligere ca. 930.000 kr., som bl.a. skal bruges til at skærpe kalibreringen og gøre det nemt, når vognen flyttes mellem forskellige arbejdsopgaver i produktionen, så robotten kan udføre den bredest mulige vifte af opgaver.

“Spin Robotics er en spændende ny virksomhed, som vi er glade for at samarbejde med,” siger Else Dyekjær Mejer, konsulent på Det Syddanske EU-Kontor i Bruxelles. “De har godt mod på og succes med at søge tilskud til udvikling af virksomheden. I de nye EU-programmer er der også gode muligheder for at understøtte de udviklingsorienterede danske robot-virksomheder med EU-tilskud,” afslutter hun.

Fakta:

• ESMERA er finansieret gennem Horizon 2020, EU’s rammeprogram for forskning og innovation. Programmet giver op til €200,000 (ca. 1,5 mio. kr.) til projekter med robotløsninger til bl.a. landbrug, byggeri, fødevareindustrien, energisektoren, sundhedssektoren og beredskab.

©2020 South Denmark European Office/Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy