Sundhed & Velfærdsinnovation

Europa – og Syddanmark – står over for en række fælles udfordringer på sundhedsområdet. Det omfatter blandt andet en aldrende befolkning, stigende sundhedsudgifter, øget ulighed i sundhed og en fortsat stigning i livsstilssygdomme.

For at løse udfordringerne har EU oprettet en række puljer til understøttelse af europæiske samarbejdsprojekter inden for sundhed og velfærdsinnovation, som vi på Det Syddanske EU-Kontor kan hjælpe aktører i Syddanmark med at søge.

EU’s overordnede strategi Europe 2020 sigter efter at skabe vækst i Europa. En af forudsætningerne for, at denne strategi kan opnås, er at den europæiske befolkning er sund og arbejdsdygtig.

Derfor er der i det tredje sundhedsprogram afsat ca. 3,3 mia. kr. i perioden 2014-2020 til at fremme europæernes sundhed. Midlerne er bl.a. afsat til projekter der fremmer velfærdsinnovative sundhedsløsninger, sund aldring og bæredygtige og patientsikre sundhedsvæsener i Europa.

Ud over sundhedsprogrammet, er der en række andre europæiske puljer, som også kan være interessante at søge til at finansiere samarbejdsprojekter inden for sundhed- og velfærdsinnovationsområdet, bl.a. Erasmus+ og Horizon 2020.

Muligheder for myndigheder og virksomheder

Sundhedsfremme, velfærdsinnovation og sund aldring er emner, som er prioriteret højt på de regionale, nationale og europæiske dagsordner, hvilket åbner enestående muligheder for at lave nationale og internationale udviklingsprojekter på sundhedsområdet.

EU-programmerne giver bl.a. mulighed for projekter:

  • Hvor der kan udvikles og afprøves nye samarbejdsmetoder, uddannelsesmoduler, koncepter, produkter og interventioner på sundhedsområdet.
  • Hvor der arbejdes med velfærdsinnovation, som bl.a. kan bidrage til tættere kontakt mellem patient/borger og behandler samt være med til at øge livskvaliteten ved at give patienten/borgeren øget tryghed, selvbestemmelse og mobilitet.
  • Der kan bidrage til at ansatte får bedre tid til patient- og borgeromsorg ved at automatisere rutineopgaver gennem velfærdsinnovation.
  • Inden for mere sociale og arbejdsmarkedsrelaterede områder, f.eks. i forbindelse med arbejdsmiljø, virksomheders sociale ansvar, inklusion og brugerdreven kvalitet i den sociale service.
  • Hvor der arbejdes med teknologisk udvikling og afprøvning af nye teknologier.
  • Hvor offentlige og private aktører samarbejder om for eksempel innovative udbudsprocesser

Det Syddanske EU-Kontor rådgiver gerne både offentlige og private aktører om EU's støtteprogrammer inden for sundhed og velfærdsinnovation, hjælper med at kvalificere projekt-idéer og bistår i hele ansøgningsprocessen.

Det Syddanske EU-Kontor er engageret i mange europæiske netværk og partnerskaber på sundhedsområdet, og kan derfor også være behjælpelig med at skabe kontakt til europæiske samarbejdspartnere.

Hvis du har en projektidé inden for området Sundhed og Velfærdsinnovation, er du altid velkommen til at kontakte vores EU-rådgivere inden for sundhedsområdet: Henriette Hansen og Allan Nordby Ottesen.