14-04-2015

SDU forsker i frivillighed og social inklusion i nyt EU-projekt

Syddansk Universitet (SDU) er tovholder på et nyt EU-projekt, som vil undersøge og sammenligne foreningslivet i 10 europæiske lande. Projektet har fået 3,7 mio. kr. fra EU’s Erasmus+ program.

Social inclusion and volunteering in sports clubs in Europe er et EU-projekt udviklet af Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) på Syddansk Universitet i samarbejde med ni partnerlande. Projektet har til formål at fremme social inklusion, lige muligheder, frivillighed og deltagelse i sportsklubber i europæiske lande.  

  - Formålet er at gøre noget, der ikke er gjort før. Vi vil skabe et sammenligningsgrundlag på tværs af lande. Vi ved meget om, hvordan det ser ud i de enkelte lande, men vi mangler sammenlignelige data, forklarer projektleder Karsten Østerlund.

Helt konkret skal projektet ende ud i en manual med evidensbaserede forslag til, hvordan social inklusion og frivillighed kan fremmes i idrætsklubber i Europa.

Hvad består projektet i?

Projektet, som dermed er det første af sin slags, består af fire dele:

- Først vil vi kortlægge, hvordan foreningslivet ser ud i de 10 EU-lande. Hvilke politikker og hvilken lovgivning har man på området, og hvilke muligheder det giver foreningslivet? Det skal bruges til at udlede tendenser og forskelle mellem de 10 lande.  

Derudover skal der fortages to større spørgeskemaundersøgelser. Den første skal afdække i hvor høj grad sportsklubber i alle 10 lande er socialt inkluderende, altså hvorvidt klubben har aktiviteter særligt målrettet en speciel gruppe, og hvorvidt klubben har medlemmer, der tilhører socialt udsatte grupper mv. 

Den anden er på medlemsniveau og skal afdække medlemmers deltagelse og frivillighed i 30 sportsklubber i hvert af de deltagende lande. Heraf skal også udledes hvad der hhv. fremmer og hæmmer medlemmers grad af deltagelse, frivillighed og motivation.

Den sidste del af projektet består i at indsamle eksempler på best practices. Det skal gøres ved at undersøge tre cases i hvert deltagerland og finde ud af hvor de gode eksempler er henne.

- Disse dele skal samlet set munde ud i en manual som skal indeholde konkrete anbefalinger til beslutningstagere og give gode råd til foreninger i europæiske lande, forklarer Karsten Østerlund.   

Fakta om projektet

Projektet blev skudt i gang 1. januar i år og løber over tre år. De ti deltagende lande er England, Holland, Belgien, Tyskland, Schweiz, Spanien, Ungarn, Polen, Norge og Danmark. 

Projektet finansieres blandt andet af EU-Kommissionen gennem Erasmus+ Sport Program med knap 3,7 mio. kr.

- Det at være en del af et EU-projekt har, udover den finansielle gevinst, givet os et stort internationalt netværk. Det er vigtigt, når vi skal have sammenlignelige data på tværs af lande. Derudover har det givet gode kompetencer i forhold til formidling, da vi med dette projekt har skullet nå længere ud end blot til det akademiske publikum.

Det Syddanske EU-Kontors konsulent i sundhed og velfærdsinnovationsteamet, Henriette Hansen, har bistået med råd og vejledning gennem ansøgningsprocessen.