17-11-2015

Vær hurtig: Næste deadline for energiprojekter er januar 2016

De næste deadlines i Horizon 2020 for projekter inden for energieffektivitet er allerede er den 21. januar 2016. Vi har lavet et overblik over indkaldelserne, som der er info-dag om den 8. december i Bruxelles.

Kan vi bruge energi mere effektivt og dermed bruge mindre af den, så bliver omlægningen til bæredygtig energi en mere overkommelig opgave. Energieffektivitet er derfor en af hjørnestenene i EU’s klimapolitik, og det gavner samtidig både forsyningssikkerheden og konkurrencedygtigheden i EU.

EU har fastsat et vejledende mål på mindst 27 % for forbedring af energieffektiviteten i 2030. I Horizon 2020 er der afsat penge til projekter, som kan udvikle nye måder at bruge energien mere effektivt på.

Fem områder af energieffektivitet
Der er mulighed for støtte til projekter inden for fem områder: 1) Opvarmnings- og kølingssystemer, 2) forbrugernes engagement i energieffektivitet, 3) forbedringer af bygninger, 4) energieffektivitet i industrien samt 5) nemmere finansiering af investeringer inden for energieffektivitet.

I denne artikel fokuserer vi på de førstkommende deadlines, men der er mange flere gennem hele 2016 og 2017. Hvis du har en projektide inden for energieffektivitet, så er det aldrig for tidligt at kontakte Det Syddanske EU-Kontor for vejledning og sparring.

Info-dag i Bruxelles
EU-Kommissionen afholder info-dag om de nye indkaldelser inden for energieffektivitet den 8. december i Bruxelles. Der er et begrænset antal pladser, så man opfordrer til hurtig tilmelding her. Der er mulighed for at stille spørgsmål til Kommissionens repræsentanter og netværke med andre aktører inden for energieffektivitet.

De næste deadlines i januar 2016
EE-03-2016: Standardised installation packages integrating renewable and energy efficiency solutions for heating, cooling and/or hot water preparation

Der findes i dag en række teknologier på markedet til energieffektiv opvarmning og nedkøling af bygninger som fx varmepumper og smarte styringssystemer, men der er behov for at udbrede dem. Potentialet ved systemerne bliver ikke altid demonstreret, hvilket resulterer i nogle forbrugere og virksomheder tvivler på effekten. Omkostningerne og de energimæssige fordele skal være mere tydelige, hvilket kan ske ved at udvikle pakkeløsninger, der giver bedre overblik for slutbrugerne af varme- og kølesystemer. 

EE-04-2016-2017: New heating and cooling solutions using low grade sources of thermal energy

En stor del af vores energiforbrug anvendes til opvarmning og køling af bygninger. I EU stammer 85 procent af energien til varme og køling fra naturgas, kul og olieprodukter. Et alternativ til dette er at udnytte den brede vifte af termiske energikilder, som for eksempel varme fra spildevand og solvarme, der på grund af deres lave temperaturniveauer generelt ikke anvendes til opvarmning og nedkøling. Denne indkaldelse ønsker at støtte udvikling, demonstration og validering, samt forbedringer af eksisterende teknologier, så termiske energikilder bliver mere udbredte.

EE-05-2016: Models and tools for heating and cooling mapping and planning

Der er behov for, at offentlige myndigheder bliver bedre til at identificere, analysere og kortlægge ressourcer og løsninger, der gør, at efterspørgslen efter energi meget bedre end i dag matcher de bæredygtige energikilder, og at efterspørgslen retter sig mod den billigste energi. Projekter under denne indkaldelse skal udvikle metoder og værktøjer inden for den offentlige sektor, der forbedrer den lokale energiplanlægning inden for opvarmning og nedkøling, så der bliver mere energieffektiv.

EE-07-2016-2017: Behavioural change toward energy efficiency through ICT

Formålet med denne indkaldelse er at demonstrere, at informations- og kommunikationsteknologi kan bidrage til at spare energi ved at motivere og understøtte adfærdsændringer blandt forbrugerne. Projekter under denne indkaldelse kan fokusere på at udvikle brugervenlige digitale redskaber, der giver information om energiforbruget til slutbrugerne og eventuelt kan være med til at styre forbruget af varme og strøm. Udfordringen er blandt andet at vise forbrugerne, at energispareinvesteringer kan betale sig i kraft af en mindre strømregning, og at det ikke nødvendigvis medfører gener at spare på energien. Tankegangen er, at hvis man har mere information om energiforbruget, så kan det motivere til at spare på energien. 

EE-08-2016: Socio-economic research on consumer's behaviour related to energy efficiency

Det bliver ofte antaget, at forbrugerne er økonomisk rationelle ved for eksempel at vælge de billigste og mest energibesparende løsninger, men realiteten er ofte en anden. Vi agerer med en begrænset rationalitet, fordi vi mangler information eller opfatter barrierer i forhold til at vælge den mest rationelle eller billigste løsning. Der er derfor behov for mere forskning i forbrugeradfærden i forhold til at tilrettelægge den fremtidige energipolitik.

EE-10-2016: Supporting accelerated and cost-effective deep renovation of buildings through Public Private Partnership (PPP)

Varmen siver alt for nemt ud af en stor del af vores bygninger, og alt for få bygninger gennemgår en omfattende energirenoveringer, der kan nedbringe energiforbruget med mere end 60 procent. Det er ofte for dyrt for ejerne. Projekter under denne indkaldelse skal demonstrere og promovere innovative processer, der gør omfattende renoveringer af bygninger billigere, hurtigere og af en højere kvalitet. Det skal ske gennem offentlige private partnerskaber.

EE-17-2016: Valorisation of waste heat in industrial systems

Energi og brændstoffer udgør mellem 20 og 40 procent af produktionsomkostningerne i flere store energi-intensive industrier i EU, men mange virksomheder oplever store energitab i produktionen – især i form af spildvarme. Udfordringen er at designe, bygge, teste og demonstrere nye processer /elementer eller bruge eksisterende løsninger på en bedre måde, så energien ikke går til spilde i de større industrier.

Bliv klogere
Du finder hele arbejdsprogrammet inden for energieffektivitet og vedvarende energi her. Kontakt Thomas Jensen eller Cathrine Holm Frandsen for mere information.

Uanset om din organisation går efter at blive projektleder eller partner i et projekt om energieffektivitet, hjælper Det Syddanske EU-kontor gerne.

Du bør dog på forhånd vide, at der er tale om udvikling af større EU-projekter på flere mio. euro, så det kan være en stor opgave for mindre lokale aktører at være projektledere af Horizon 2020-projekter.

Det Syddanske EU-Kontor kan også hjælpe med at finde frem til større projekter, hvor lokale aktører kan være partnere, såfremt en lokal idé og udfordring giver mening i en større europæisk sammenhæng.