13-05-2016

Erasmus+ støtter uddannelse, ungdom og idræt

Erasmus+ er EU’s program for områderne grunduddannelse, erhvervsuddannelse, videregående uddannelse, ungdomsaktiviteter, voksenuddannelse og sport. Flere deadlines i 2016.

EU anerkender at uddannelse gennem hele livet, ungdomsaktiviteter, og sport er områder der kan yde et vigtigt bidrag til at tackle nogle af de socioøkonomiske udfordringer, som Europa står overfor, og som er vigtige for at Europa når de strategiske målsætninger der er sat for vækst, beskæftigelse, lighed og social integration.

At bekæmpe den stigende arbejdsløshed - især blandt unge - er blevet en af de mest presserende opgaver for Europa. Alt for mange unge forlader skolen for tidligt og løber således en høj risiko for at blive arbejdsløse og socialt marginaliseret. Den samme risiko truer mange voksne med få kvalifikationer. Teknologier ændrer den måde, hvorpå samfundet fungerer, og der er behov for at sikre den bedste udnyttelse af disse. EU’s virksomheder har brug for at blive mere konkurrencedygtige gennem opbygning af talent og aktiv involvering i innovationsaktiviteter.

Disse er blot nogle af de overvejelser der ligger til grund for etableringen af Erasmus+ programmet og hører med til de argumenter der skal bruges, hvis man vil søge midler i programmet.

Erasmus+ programmet er nu kommet med den 3. indkaldelse, som er delt op i fem indsatsområder:

 1. Mobilitetsaktiviteter af studerende og lærere
 2. Samarbejde om innovation og udveksling af god praksis
 3. Støtte til politiske reformer inden for uddannelse
 4. Jean Monnet aktiviteter, som har fokus på EU-relevant undervisning og forskning i videregående uddannelse
 5. Sport

I denne artikel fokuseres der særligt på indsatsområde 2 og 5, idet det primært er inden for disse områder, Det Syddanske EU-Kontor yder assistance og rådgivning.

Samarbejde om innovation og udveksling af god praksis
Inden for dette indsatsområde er hovedformålet med programmet at udvikle, overføre og implementere innovative praksisser på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk niveau, og det er muligt at udvikle fem former for EU-projekter:

 1. Strategiske partnerskaber, som er de traditionelle udviklings- og innovationsprojekter, der kan fokusere på områder fra førskoleundervisning til aktiviteter på seniorområdet
 2. Videnalliancer, som har særligt fokus på samarbejde mellem videregående uddannelser og erhvervslivet, med henblik på at udvikle og implementere de uddannelsestilbud, som der er brug for i virksomhederne i fremtiden
 3. Sektoralliancer, som har særligt fokus på erhvervsuddannelsesområdet og skal have et stærkt politisk og strukturelt fokus. Som noget nyt, er der i år ikke særligt fokus på specifikke sektorer, hvilket vil sige, at alle sektorer har lige adgang til midlerne. Blot er det en forudsætning for disse projekter, at arbejdsmarkedets partnere i den sektor man ønsker at arbejde med, deltager i projekterne som aktive partnere
 4. Kompetenceopbygning inden for videregående uddannelser, der har fokus på samarbejde mellem videregående uddannelsesinstitutioner i EU og EU’s nabolande, såsom Ukraine og Balkanlandene
 5. Kompetenceopbygning inden for ungdomsområdet, som har fokus på ungdomsmobilitet og kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere i ungdomsorganisationer

Sport
Inden for dette indsatsområde er der mulighed for at søge midler til følgende aktiviteter:

 1. Samarbejdsprojekter, der f.eks. kan omhandle alle former for intolerance og diskrimination, social inklusion, frivillighed samt uddannelse og oplysning om f.eks. doping
 2. Støtte til særlige non-profit sportsbegivenheder

Gode erfaringer fra Region Syddanmark
Tietgen KompetenceCenter i Odense har gode erfaringer med Erasmus+ programmet og er i øjeblikket ved at implementere hele to projekter, som de fik støtte til i 2014. Vi beskriver her ganske kort de to projekter, for at give en bedre forståelse for, hvad programmet kan bruges til.

DIGAS
Det første projekt hedder DIGAS og har stor relevans SMV’er, da formålet med projektet er at styrke SMV’er i deres bestræbelser på øget eksport. Projektet bygger videre på erfaringer fra et lignende nationalt projekt.

Virkemidlet er brobygning mellem ledige højtuddannedes kompetencer og SMV’ernes konkrete behov. Der introduceres ny akademisk viden og tænkning til SMV’erne. Og dét virker! 

I hovedtræk består arbejdet i projektet af; 1) Klarlægning af SMV’ers behov og mangler og 2) Føde tanken om kompetenceudvikling og igangsættelse af samme. Som eksempel kan systematisk og analytisk tilgang til historisk data i virksomhederne resultere i mersalg og nyttig viden om tilgangen til nye markeder.

Projektet har partnere fra syv lande (DK, BE, LT, ES, NL, FI, IT samt et europæisk netværk). Alle lande gennemfører et ’pilot-projekt’. Projekterne vurderes og erfaringerne skaber grundlag for etablering af en ’værktøjskasse’. Erfaringerne vil fremadrettet være en hjælp for undervisningsinstitutioner og kommuner, der måtte ønske at gennemføre lignende initiativer til hjælp for deres lokale SMV’er.

Partnerkredsen er en bred og erfaren vifte af udbydere af efteruddannelse til erhvervslivet. Uddannelsesinstitutionerne fra erhversuddannelses- til universitetsniveau, den europæiske uddannelsessammenslutning SPACE og IFOA som er handelskammeret for det nordlige Italien. 

Du kan læse mere om projektet her

INFINITUS
Det andet projekt fra Tietgen KompetenceCenter, hedder INFINITUS og har til formål at skabe de absolut bedste muligheder for voksne ordblinde. Uddannelser, der bliver så fokuserede på ressourcerne i målgruppen, at man kan påvise hvor man er værdiskabende for virksomheder, og dermed forbedre sine chancer for at opnå ansættelser.

Partnerkredsen består af partnere fra 7 lande (DK, BU, CR, UK, LT, LI, GR) som alle er specialiserede i Dyslexi-undervisning eller -forskning. Dette sikrer, at al den nyeste viden og forskning finder vej ind i projektet.

Du kan læse mere om projektet her.

Vigtige datoer i 2016
Næste indkaldelsesfrist er den 4. oktober.
Strategiske partnerskaber skal søges nationalt i Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvorimod de andre aktioner skal søges centralt hos Europa Kommissionen.

Yderligere information
Hvis du vil vide mere om Erasmus+ programmet er der flere kanaler du kan benytte dig af.
For det første har Uddannelses- og Forskningsministeriet en god hjemmeside, hvor du kan finde relevante oplysninger. Dernæst har Europa Kommissionen et agentur der arbejder med implementering af programmet, hvor der også kan findes mange gode oplysninger, og sidst men ikke mindst, er du naturligvis også meget velkommen til at kontakte Det Syddanske EU-Kontor og EU-konsulent Henriette Hansen. Vi hjælper meget med verificering af din idé, giver en analyse af mulighederne for EU-støtte, samt yder sparring og hjælp til videreudvikling af den gode projektidé.