LIFE

… er EU’s program for miljø og klima i perioden 2014-2020. Projekterne skal sigte mod at bidrage til implementeringen og udviklingen af EU’s klima- og miljøpolitik, og herunder integrere klima- og miljøområdet i andre politikker.

LIFE x

målgruppe

Alle private og offentlige aktører samt NGO’er, der er registreret i EU, kan indsende en ansøgning.

krav til konsortie

Der er ingen krav om samarbejde med andre partnere, så man kan søge alene eller i et dansk konsortie.
Det er dog en fordel, hvis projektet har partnere med fra andre lande.

hvilke Aktiviteter STØTTES?

LIFE giver tilskud til innovative idéer, der forbedrer miljøet.

Hvad enten det omhandler cirkulær økonomi, luft, vand, affald, grøn energi eller ressourceeffektivitet generelt er der mulighed for tilskud til innovative løsninger igennem programmet.

Hovedprioriteterne i LIFE’s underprogram for miljø er:

Miljø og Ressourceffektivitet

 • Vand og Havmiljø
 • Affald
 • Ressourceeffektivitet, bl.a. jord, skov, cirkulær økonomi
 • Miljø og Sundhed, bl.a. kemikalier og støj
 • Luftkvalitet og Bymiljøer

Miljøstyring og Information

 • Oplysningskampagner om bl.a. bæredygtigt forbrug, affaldshåndtering, Natura 2000 områder
 • Aktiviteter som støtter bedre kontrol og overholdelse af regler, bl.a. gennem opdatering af IT-systemer eller administrative kompetencer

Programmet støtter demonstrationsprojekter, pilotprojekter og formidlingsprojekter.

0

Minimum tilskud pr. Projekt

Et typisk life miljøprojekt ligger på €1.5-2 millioner

funding-
procent

Op til 0 %

Næste deadline:
8. JUNI 2019 (årligt i juni)

Dage
Timer
Minutter
Sekunder

LIFE Miljø følger en 2-Stage ansøgningsproces. Stage 1 ansøgningen er på 10 sider, mens Stage 2 er en fuld på ca. 50 sider.

LIFE x

målgruppe

Alle private og offentlige aktører samt NGO’er, der er registreret i EU, kan indsende en ansøgning.

krav til konsortie

Der er ingen krav om samarbejde med andre partnere, så man kan søge alene eller i et dansk konsortie.
Det er dog en fordel, hvis projektet har partnere med fra andre lande.

hvilke Aktiviteter STØTTES?

LIFE’s klimaprogram støtter udviklingen af innovative løsninger, som hjælper EU med at imødegå udfordringer forårsaget af klimaforandringerne.

Underprogrammet er delt ind i tre prioriteter med fokus på henholdsvis reduktion af drivhusgasser, øget modstandsdygtighed mod klimaforandringer og øget bevidsthed, samarbejde og formidling for at begrænse klimaforandringerne.

Hovedprioriteterne i LIFE’s underprogram for klimaforandringer er:

Begrænsning af klimaforandringer

 • Reducere CO2 i sektorer ikke omfattet af EU's emissionshandelssystem, bl.a. transport, landbrug, byggeri, skovbrug
 • Jordforvaltningspraksisser som reducerer og binder emissioner bl.a. reduktion of N2O udslip fra gødning og landbrug, eller forbedring af CO2-optag jorden
 • Styrke EU’s emissionshandelssystem
 • Fluorerede gasser
 • Overvågning af drivhusgasser

Klimatilpasning

 • By og areal planlægning
 • Modstandsdygtigt infrastruktur, bl.a. blågrøn infrastruktur og økosystembaserede tilgange
 • Bæredygtig vandforvaltning i tørkeområder, oversvømmelse og kystforvaltning
 • Modstandsdygtighed inden for landbrugs-, skovbrugs- og turismesektoren

Klimastyring og information

 • Implementering af nationale 2030 klima- og energistrategier
 • Fremme adfærdsmæssige ændringer
 • Vurdering af EU's emissionshandelssystem
 • Kompetenceopbygning blandt brugere af fluorholdige gasser
 • Overvågning og rapportering af emissioner fra skove, vådområder og jordbund
 • Bevidstgørelseskampagner omkring klimatilpasning

Programmet støtter ‘best practice’ projekter, demonstrationsprojekter, pilotprojekter og formidlingsprojekter.

0

Minimum tilskud pr. Projekt

funding-
procent

Op til 0 %

Næste deadline:
5. september 2019
(årligt i september)

Dage
Timer
Minutter
Sekunder

LIFE x

målgruppe

Alle private og offentlige aktører samt NGO’er, der er registreret i EU, kan indsende en ansøgning.

krav til konsortie

Der er ingen krav om samarbejde med andre partnere, så man kan søge alene eller i et dansk konsortie.
Det er dog en fordel, hvis projektet har partnere med fra andre lande.

hvilke Aktiviteter STØTTES?

LIFE Natur og LIFE Biodiversitet fokuserer primært på naturbeskyttelse og på at standse tabet af biodiversitet og nedbrydningen af økosystemtjenester i EU.
 
LIFE Natur projekter vedrører specifikt målsætningerne i EU’s fugle- og habitatdirektivet, mens LIFE Biodiversitet ikke er begrænset til disse, men støtter den bredere gennemførelse af EU’s biodiversitetsstrategi frem til 2020.
 

LIFE Natur

 • LIFE Naturprojekter skal finde sted på land- og/eller havområder i EU-medlemsstater, hvor EU's fugle- og habitatdirektiver finder anvendelse.
 • Forbedring af styring eller genoprettelse af Natura 2000 områder er første prioritet for LIFE Natur.
 • LIFE Naturprojekter er fokuseret på konkrete bevaringsforanstaltninger og er resultatorienterede, dvs. deres gennemførelse skal føre til direkte og bæredygtige forbedringer af bevaringsstatus for arter og levesteder.

LIFE Biodiversitet

 • LIFE Biodiversitetsprojekter skal bidrage til at gennemføre EU's biodiversitetsstrategi for 2020.
 • Udvikling og implementering af Grøn Infrastruktur.
 • Anvendelse af værktøjer, der integrerer biodiversitet i økonomiske og erhvervsmæssige beslutninger
 • Beskytte truede arter eller levesteder, der ikke er medtaget i habitatdirektivet, men har status som "truet"
 • Invasive arter

Programmet støtter ‘best practice’ projekter, demonstrationsprojekter og pilotprojekter.

0

Minimum tilskud pr. Projekt


En medfinansieringssats på 75 % er mulig ved projekter, der tildeler 50 % eller mere af det samlede budget til konkrete bevaringsaktioner i prioriterede habitater eller arter i fugle- og habitatdirektiverne.

funding-
procent

0 %

kontakt vores konsulenter

Head_Thomas

Thomas Jensen

thj@southdenmark.be
+32 (0) 2 234 68 52

Head_Pernille

Pernille Dagø

pda@southdenmark.be
+32 (0) 2 280 32 54

©2019 South Denmark European Office/ Det Syddanske EU-Kontor

Cookies and Privacy Policy