27-06-2018

LIFE

LIFE er EU’s program for miljø og klima i perioden 2014-2020. Projekter skal sigte mod at bidrage til implementeringen og udviklingen af EU’s klima- og miljøpolitik, og herunder integrere klima og miljøområdet i andre politikker.

Programbeskrivelse
LIFE programmet er struktureret ud fra to delprogrammer – Delrprogram for Miljø og Delprogram for Klima. Under hvert delprogram er der tre underprogrammer.

Delprogram for Miljø:
1a. LIFE Miljø og ressourceeffektivitet:Fem prioriterede områder: Vand, affald, ressource effektivitet, miljø og sundhed samt luftkvalitet og forurening.

1b. LIFE Natur og Biodiversitet:Projekter skal overordnet sigte mod at bidrage til udviklingen og implementeringen af EU’s politik for natur og biodiversitet.

1c. LIFE Miljøforvaltning og information:Projekter skal fremme bevidstgørelsen om miljøspørgsmål.

Delprogram for Klima:
2a. LIFE Klimaforandring og reduktion:Projekter bør bidrage til overgangen til en lav emission og klimarobust økonomi, samt test og implementering af innovative tilgange til klimaafbødning.

2b. LIFE Klimaforandring og tilpasning:Projekter som vedrører vigtige tværsektorielle, tværregionale og/eller grænseoverskridende spørgsmål prioriteres samt projekter, der fremmer tilpasning i sårbare områder f.eks. grænseoverskridende forvaltning af oversvømmelser. Et andet centralt område er at forbedre vidensgrundlaget for beslutningsprocesserne vedr. klimatilpasning

2.c LIFE Klimaforvaltning og information: Projekter skal fremme bevidstgørelse om klimaspørgsmål, understøtte kommunikation, ledelse og formidling af informationer, der vedrører klimaet.

Programmets målgruppe
Private, offentlige og NGO’er kan ansøge om midler.

Budgetstørrelse
EUR 1796,3 millioner i 2014-2017.

Støtteprocent
Op til 60 pct. Dog op til 75 pct. under LIFE Nature and Biodiversity hvis projektet fokuserer på konkrete tiltag, der bevarer arter eller habitatområder.

Konsortiestørrelse
Det er nok med en ansøger, men det er en fordel hvis projektet har partnere fra andre lande.

Nyttige links
Læs mere om LIFE 

Download vores programblad for LIFE