29-06-2018

Interreg Europa

INTERREG Europa er EU’s program for udveksling og udbredelse erfaringer og god praksis mellem EU-lande i perioden 2014-2020.

Programbeskrivelse
INTERREG Europa er et af EU’s instrumenter til gennemførelse af EU’s samhørighedspolitik. Programmet fokuserer på at muliggøre samarbejde mellem regioner og lokale myndigheder fra hele Europa. Samarbejdet skal omhandle udveksling af erfaringer og god praksis med henblik på at opnå større vækst og beskæftigelse i Europa.

Fire tematiske mål
INTERREG Europa-programmet har fire tematiske mål:

  1. Forskning, teknologisk udvikling og innovation
  2. Fremme virksomheders konkurrenceevne: Støtte små og mellemstore virk-somheder i alle faser af deres produktion til at udvikle og skabe vækst og beskæftige sig med innovation.
  3. Støtte overgangen til en CO2-frit samfund i alle sektorer
  4. Miljøbeskyttelse og fremme af ressourceeffektivitet: Beskyttelse og udvikling af natur- og kulturarven.

Under de fire tematiske mål støttes følgende aktiviteter:

  • Forbedre gennemførelsen af politikker og programmer for regional udvikling inden for hver af de fire tematiske mål
  • Støtte udveksling af erfaringer og deling af praksis mellem aktører i regional relevans med det specifikke formål at forberede integrationen af de indhøstede erfaringer i regionale politikker og handlinger
  • Fremme af politiske erfaringer ved at gøre relevant praksis og resultater fra interregionale samarbejdsprojekter og andre erfaringer bredt tilgængelige og brugbare for regionale aktører

Hvad finansieres?

  • Tværregionale samarbejdsprojekter: Partnerskaber, der kommer fra forskellige europæiske lande arbejder sammen i 3 til 5 år for at udveksle erfaringer om et bestemt politisk spørgsmål.
  • Platforme for læring om politiske strategier: Organisationer der beskæftiger sig med regionale udviklingspolitikker i Europa kan via online platforme finde løsninger til at forbedre deres forvaltning og implementering af deres offentlige politikker.

Programmets målgruppe
Nationale, regionale el. lokale myndigheder, andre offentlige institutioner (f.eks. universiteter, regionale udviklingskontorer, etc.) og private non-profit organisationer.

Budgetstørrelse
EUR 359 mio. i perioden 2014-2020

Støtteprocent
Mellem 60-80 %

Konsortiestørrelse
Tværregionale partnerskaber med partnere fra forskellige EU-lande foretrækkes

Indkaldelsesdato
Den 3. Interreg Europe indkaldelse åbnede d. 1. marts 2017 og lukker d. 30. juni 2017. Du kan læse mere og finde relevante dokumenter her.

Nyttige links

Læs programdokumentet

Download vores programblad om INTERREG EUROPA