10-07-2018

Interreg Østersøen

INTERREG Østersø er EU’s program for udviklingen af en mere innovativ, bedre tilgængelig og bæredygtig Østersøregion i perioden 2014-2020

Programbeskrivelse
Programmet er opdelt i tre tematiske prioriteter:

1. Innovationsevne: 
Prioriteten er dedikeret til projekter, der styrker Østersøregionens evne til at skabe og kommercialisere innovation. Således opfordres der til at eksperimentere med nye tilgange og løsninger, der skal afprøves gennem pilotprojekter. Desuden har prioriteten til formål at øge kapaciteten i den offentlige sektor, så den offentlige sektor kan være en drivkraft for innovation samt styrke innovationsoptagelsen i små og mellemstore virksomheder.

2. Effektiv forvaltning af naturressourcer: 
Prioriteten støtter tværnationalt samarbejde, der forbedrer offentlige myndigheder og praktikeres kapacitet til at 1) sikre en bedre miljøtilstand i Østersøregionens farvande og 2) styrke ressourceeffektiv vækst. Det vil medvirke til at udvikle integrerede metoder til at reducere belastningen af næringsstoffer og farlige udledningsstoffer i farvandene. Desuden prioriteres udvikling og afprøvning af finansierings-modeller samt teknologiske løsninger til produktion og distribution af vedvarende energi og forbedret energieffektivitet.

3. Bæredygtig transport: 
Prioriteten støtter projekter med kapacitetsopbyggende foranstaltninger, der sikrer bæredygtige transportløsninger i regionen med sigte på at forbinde sekundære og tertiære transportnet og knudepunkter i Østersøregionen til centrale transportnet. Herunder prioriteres en forbedret tilgængelighed af fjerntliggende områder. Desuden fokuseres på at forbedre af sikkerheden til søs samt miljøvenlig shipping, samt på miljøvenlig mobilitet.

I INTERREG Østersø gives der støtte til de 11 lande i Østersøområdet: Danmark, Estland, Finland, dele af Tyskland, Letland, Litauen, Polen, Sverige, Hviderusland, Norge og dele af Rusland.

Programmets målgruppe
Offentlige myndigheder på lokalt, regionalt eller nationalt plan; forsknings- og uddannelses organisationer; NGO'er; sektorspecifikke organer og foreninger; samt private profit organisationer fra programområdet.

Budgetstørrelse
Prioritering 1-3 beløber sig til EUR 234,8 mio. i perioden 2014-2020

Støtteprocent
Op til 75 %

Konsortiestørrelse
Ikke angivet

Indkaldelsesdato:
Løbende.

Nyttige links
Læs mere om programmet

Download vores programblad for INTERREG ØSTERSØ