Emnefilter: 

18-05-2017

Rettigheder og Unionsborgerskab

Programmet for grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab understøtter EU-traktaternes bestemmelser om individets rettigheder samt menneskerettighederne

Læs mere

18-05-2017

LIFE

LIFE er EU’s program for miljø og klima i perioden 2014-2020. Projekter skal sigte mod at bidrage til implementeringen og udviklingen af EU’s klima- og miljøpolitik, og herunder integrere klima og miljøområdet i andre politikker.

Læs mere

18-05-2017

Interreg Østersøen

INTERREG Østersø er EU’s program for udviklingen af en mere innovativ, bedre tilgængelig og bæredygtig Østersøregion i perioden 2014-2020

Læs mere

18-05-2017

Interreg Nordsøen

INTERREG Nordsø 2014-2020 sigter mod at integrere samarbejdet i Nordsø-regionen med henblik på at kunne tackle fælles udfordringer, samle ekspertise og skabe varige forbindelser mellem virksomheder, myndigheder og institutioner.

Læs mere

18-05-2017

Interreg Europa

INTERREG Europa er EU’s program for udveksling og udbredelse erfaringer og god praksis mellem EU-lande i perioden 2014-2020.

Læs mere

18-05-2017

Horizon 2020

Horizon 2020 er EU’s rammeprogram, der støtter forskning og innovation med henblik på at skabe vækst og arbejdspladser

Læs mere

18-05-2017

Europa for Borgerne

Europa for borgerne er EU’s program for styrkelse af borgerdeltagelse i EU i perioden 2014-2020.

Læs mere

17-05-2017

Eurostars

Eurostars støtter udviklingsprojekter i små og mellemstore virksomheder inden for stort set alle brancher.

Læs mere

17-05-2017

Et Kreativt Europa

Et Kreativt Europa er EU’s nye støtteprogram for kultur og kreativitet i perioden 2014-2020. Et Kreativt Europa erstatter det tidligere kulturprogram (2007-2013).

Læs mere

17-05-2017

Erasmus+

Erasmus+ er EU’s støtteprogram for uddannelse, ungdom og idræt i perioden 2014-2020. Erasmus+ erstatter det tidligere Lifelong Learning Programme.

Læs mere

17-05-2017

EaSI

EaSI har til formål at fremme beskæftigelsen i Europa og sikre social sikkerhed, forbedre arbejdsmiljø samt bekæmpe social eksklusion og fattigdom.

Læs mere

17-05-2017

Tredje Sundhedsprogram

Det Tredje Sundhedsprogram skal hjælpe til med at forbedre sundheden i EU ved at støtte op om samarbejde mellem medlemslandene, der skaber bedre politikker til gavn for borgerne.

Læs mere

17-05-2017

COSME

COSME-programmet har til formal at styrke virksomhedernes konkurrenceevne ved at fremme mulighederne for finansiering, erhvervsrådgivning samt iværksætteri.

Læs mere

17-05-2017

SMV-instrumentet

SMV-instrumentet (en del af Horizon 2020) støtter gode idéer med et tydeligt markedspotentiale og gør vejen til markedet kortere for små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

17-05-2017

Urbact III

URBACT III er EU’s program for europæisk udveksling og læring for at fremme bæredygtig byudvikling i perioden 2014-2020.

Læs mere

17-05-2017

CEF (transport, energi og tele)

Connecting Europe Facility (CEF) er EU’s program for at støtte EU’s infrastruktur-prioriteter inden for Transport, Energi og Telekommunikation i perioden2014-2020

Læs mere